Wat was ook weer het idee? 
In augustus 2019, nadat KLV had gezegd zich te willen ontbinden, ontstond een initiatiefgroep die een Nieuw Netwerk voor ogen heeft. Een netwerk los van WUR, voor professionals Nederland breed, die iets willen met duurzame ontwikkeling van landbouw, voedsel, water en klimaat; iets dat handelingsperspectief biedt. Een netwerk waarin verbinding tussen jongeren en ouderen tot stand komt rond het samen zoeken naar oplossingen en nieuwe ontwikkelingsrichtingen.

Wat doet de initiatiefgroep Nieuw Netwerk?  
De Initiatiefgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de (KLV-) deelnetwerken Land &Water, VWI, SKOV, VIAS, NZV. Zij heeft Pauline Schakenbos en Marjan Vrins (VWI-sters) gevraagd een verkenning te doen naar het waarom, de doelen, de meerwaarde, de mogelijke vorm en werkwijze van zo’n nieuw netwerk.M.i.v. 1 december 2019 betalen de andere deelnetwerken mee en krijgen we subsidie van KLV. Ook met ingang van 1 december kwam Patricia Lemmens (GAN) het verkenningsteam versterken. Zij is van onschatbare waarde, omdat zij een link heeft met veel initiatieven van haar generatiegenoten. Uitkomsten van de verkenning verwachten we half maart 2020. In dit stuk schetsen we de voorlopige uitkomsten

Rol VWI? 
Deze verkenning gebeurde in eerste instantie in opdracht van en betaald door VWI, omdat VWI een nieuwe vorm zoekt waarin wij als vrouwen iets kunnen betekenen voor een duurzaam beheer van de aarde en elkaar daarin willen blijven ondersteunen. Die nieuwe vorm lijken we nu te vinden in dit Nieuwe Netwerk.

Wat wordt er verkend? 
Uiteraard gaat het om de doelen van zo’n netwerk.  Wat voor functie zou het vervullen? Wat voegt het toe? Welke meerwaarde heeft het t.o.v. al bestaande netwerken? Wat zijn de verwachtingen van KLV-deelnetwerken en van studenten en van potentiele deelnemers van andere universiteiten, HAS, en Larenstein bijv. m.b.t. zo’n netwerk? Als dat eenmaal duidelijk is kunnen we nadenken over de vorm: “form follows function”.

Stand van zaken februari 2020 
Het Nieuwe Netwerk loopt dwars door bestaande netwerken - voor meer verbinding en impact
Studiekringen/deelnetwerken KLV en andere geïnteresseerde netwerken (HAS, Larenstein), en netwerken binnen GAN (koepel van studentenorganisaties gericht op duurzaamheid) vormen samen nieuwe projectgroepen en zwermen rond een bepaald thema, met als doel meer duurzame impact, zie figuur 1.

Bewustmaken en versnellen
Het doel van het Nieuwe Netwerk is bewustmaken, versterken en versnellen van het hoe van duurzame ontwikkeling van voedsel en omgeving (breed, incl. landbouw, klimaat, land en water, donut economie).

Fig.1 Hoe het nieuwe netwerk aanvullend kan zijn.
Meerwaarde op drie manieren
Meerwaarde ten opzichte van bestaande netwerken blijkt n.a.v. gepeilde en geïnterviewde verwachtingen en behoeften het volgende te zijn:
  1. Het Nieuwe Netwerk zorgt voor een verbinding dwars op de huidige netwerken van beroepen/sectoren en verbind generaties/levensfases. Dat wordt ervaren als inspirerend en integrerend en biedt mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
  2. Het Nieuw Netwerk geeft overzicht. Er is overal kennis en er zijn diverse netwerken, initiatieven, workshops en conferenties. Een klein ondersteunend bureau zorgt voor een wegwijzer, gedeelde agenda en proactief signaleren van interessante bijeenkomsten. 
  3. Meer impact door handelingsperspectief en spin offs. Het bestuur en het bureau van het Nieuwe Netwerk zien erop toe dat de activiteiten en leden van het netwerk impact hebben; dat het niet bij praten alleen blijft, maar dat handelings-perspectief wordt geboden. Vergelijk activiteiten in het FAO jaar van de bodem, die een spin-off hadden in verschillende instellingen, programma’s en projecten.
Formele vorm van Het Nieuwe Netwerk
Er zijn nog geen besluiten genomen. De Initiatiefgroep heeft de volgende overwegingen; suggesties zijn welkom.
  • Een vereniging met uitsluitend individuele leden is geen oplossing, omdat velen al lid zijn van een eigen (deel)netwerk en niet lid willen worden van een overkoepelende vereniging; bovendien zou dat dan weer net zo’n constructie worden als KLV. 
  • Het Nieuwe Netwerk zou eventueel een vereniging kunnen worden van netwerken, dus ieder deelnemend netwerk is dan lid. Dan zou het bestuur van het Nieuwe Netwerk bestaan uit voorzitters van deelnetwerken.
  • Een Stichting lijkt ook een aardige oplossing. Dan is er een stichtingsbestuur dat het beleid bepaalt voor de kennisuitwisseling en interacties tussen en voor de deelnemende netwerken, op basis van het doel: duurzame ontwikkeling van voedsel en omgeving bewustmaken, versterken en versnellen.  
Het Nieuwe Netwerk start in Wageningen
We beginnen in Wageningen omdat daar veel netwerken zijn van jongeren die zich met duurzame ontwikkeling bezighouden en die graag met ons willen samenwerken. Zie figuur 2. Als dat loopt willen we kijken hoe het netwerk zich landelijk verder zou kunnen ontwikkelen.  N.B. we hebben al een gezamenlijke agenda voor dit jaar 2020 als resultaat van de samenwerking: www.vwi-netwerk.nl/kalender-nieuw-netwerk.
Fig. 2 Toelichting bij plaatje:
Aan de linkerzijde staat NN voor (het bureau van) Het Nieuwe Netwerk, dat de nu al aangesloten studiegroepen/deelnetwerken faciliteert. Rechts staat GAN voor de coördinatie van alle losse studentennetwerken. Die stichtingen / verenigingen zijn allemaal verschillend opgebouwd. Studenten blijven vaak kort, daardoor is er al lang discussie over hoe meer vorm te geven aan de structuur. De coördinator GAN en coördinator Nieuw Netwerk zouden een personele unie kunnen zijn.

Hoe organiseren we de (kennis) uitwisseling en ontmoetingen? 
Een CRM-systeem (Customer Relationship Management) is nodig om elkaar online makkelijk te vinden, maar elkaar in het echt ontmoeten (offline) is van wezenlijk belang! Pauline heeft een zeer geschikt CRM-systeem gevonden. Daarin kunnen groepen gemaakt worden voor de verschillende netwerken, per regio of per thema, en deze groepen kunnen tijdelijk zijn. Daarmee blijft het eigene van ieders netwerk bewaard en kunnen we toch dwarsdoorsnijdend werken. (WUR Connect vinden we niet geschikt: is alleen voor WUR-alumni en -medewerkers, heeft beperkte zoekmogelijkheden en is niet gebruiksvriendelijk.)

Meedoen / aanmelden? 
Voorlopig zijn we wel op de volgende manieren zichtbaar en kunnen geïnteresseerde mensen en netwerken zich aansluiten:Wil je meedoen? Meld je aan op LinkedIn!

Heb je nog vragen?  
Stuur een mail aan Pauline Schakenbos: info@boogconsult.nl of Marjan Vrins: info@vavendel.nl