Het Nederlandse landschap redden, met boeren supermarkten, wetenschappers en industrie aan tafel. Dat is wat Louise Vet doet en meteen de reden dat ze bovenaan de lijst prijkt van grootste groene doeners en denkers in de top 100 van Trouw. Louise Vet studeerde niet aan de Wageningse universiteit, maar verder is ze in alle opzichten ‘Wagenings’, het ‘Wageningse’ dat wij bij VWI zo hooghouden, wetenschappelijke en maatschappelijk betrokken. Louise is directeur van het NIOO, Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, aan de andere kant van de Mansholtlaan, in het duurzaamste gebouw. En ze is super ‘Wagenings’ in haar houding en gedrag. Vorig jaar al kreeg ze in Engeland een bijzondere prijs uitgereikt, voor haar maatschappelijke betrokkenheid als wetenschapster. De Britse Ecological Society erkent uitzonderlijke prestaties op internationaal niveau bij het ontwikkelen en uitdragen van ecologische kennis en oplossingen. David Attenborough is de andere drager van deze oorkonde.

Nu is ze de duurzaamste vrouw in Nederland. Want Louise nam – samen met Han Olff (RUG)- het initiatief voor het Deltaplan biodiversiteitsherstel, toen in september vorig jaar de omvangrijke insectensterfte bekend werd.  Het Deltaplan is, net als ons oorspronkelijke dijkenplan, een echt reddingsplan. Het gaat over alles wat nodig is om biodiversiteit te herstellen, in bodem, natuur en landschap, vooral via transitie van de landbouw. Dat krijgt Louise voor elkaar door alle partijen te betrekken, en met behulp van indicatoren voor een meer natuur-inclusieve landbouw en true cost true price principes.  Natuurlijk is ze in gesprek met LNV-minister Carola Schouten die van haar kant de omslag naar kringlooplandbouw op de agenda heeft gezet.  Let dus op wat deze dames samen voor elkaar gaan krijgen! Petje af!  En laten wij -als ook echte ‘Wageningers’– ons inzetten om deze prachtige en maatschappelijk noodzakelijke plannen te verwezenlijken.

Jelleke de Nooy van Tol,
Voorzitter VWI