Op zaterdag 8 april 2023 overleed ir. E.C. (Clara) van den Ban-Willinge Prins (1931) na een kort ziekbed. Ze was op 17 maart getroffen door een herseninfarct. Na een kort verblijf verhuisde ze voor verdere revalidatie naar Oranje Nassau Oord. Helaas ging haar situatie daar achteruit en is zij daar overleden.

Clara van den Ban-Willinge Prins studeerde af in 1957, Huishoudwetenschappen aan de Wageningen Universiteit. Haar hele loopbaan stond en staat nog steeds in het teken van de positie van de vrouw, in het bijzonder onderwijs en contacten nationaal en internationaal.

Clara is dit jaar vijftig jaar lid van de VVAO, in Arnhem, Haarlem en vanaf 1983 in Wageningen. Clara vervulde bestuurs- en commissiefuncties op alle niveaus. Binnen de afdelingen Arnhem, Haarlem en later Wageningen was Clara voorzitter, IFUW contactpersoon en kringleider. Van 1968 tot 1974 was zij eindredacteur van VVAO “Mededelingen”.
Vanaf 1973 was Clara betrokken bij de beroepskeuzes van meisjes. In 1977 werd zij voorzitter van de VVAO-commissie Studie- en Beroepenvoorlichting. In die periode stond de positie van de commissie als onderdeel van de VVAO ter discussie en er waren ook problemen om voorlichtingsmateriaal te financieren. Onder voorzitterschap van Clara is deze voorlichting professioneler geworden, de voorlichting werd verbreed, ook aan meisjes op middelbaar onderwijsniveau en ook gericht op jongens. Er verscheen een reeks zeer aansprekende brochures, posters en ander materiaal met leuzen die een blijvende plaats hebben gekregen. Bijvoorbeeld “Kiezen voor later”, “Studeren niet alleen voor heren”, “Een echt vak leren is nooit weg”. De discussie binnen de VVAO en de samenwerking met andere verenigingen leidden, met behoud van de band met de VVAO, tot de oprichting van de Stichting Studie- en Beroepenvoorlichting in 1983 waar Clara ook voorzitter van werd.
Haar invloed op het onderwijs kwam ook tot uiting in vele bestuursfuncties van stichtingen en fondsen gericht op onderwijs en de positie van vrouwen. Voorbeelden zijn het voorzitterschap van het Charlotte Jacobs Studiefonds, lid Commissie van Toezicht bij de HBO-opleiding Diedenoort, lid van het Comité van Aanbeveling van het Mienette Storm-van der Chijsfonds, bestuurslid van de vereniging voor Volkshogeschoolwerk, bestuurslid Schooladvisering VHTO vrouwen in technische beroepen en lid van de Programma Adviesraad Teleac.

In 1993 werd Clara gevraagd als vice-voorzitter van het Hoofdbestuur, een functie die zij vier jaar vervulde. Daarnaast is haar IFUW* vertegenwoordiging van de VVAO een taak geweest die zij met veel plezier vervulde. Op de driejaarlijkse conferenties die zij sinds 1977 bezocht in het buitenland en vooral binnen de VVAO zag Clara kans om commissies en afdelingen te enthousiasmeren om aan IFUW thema’s aandacht te schenken.

Vanuit de VVAO werd Clara bestuurslid van de Nationale Vrouwenraad en later secretaris van de Nederlandse Vrouwenraad. Haar aandacht voor gezinsaangelegenheden en consumentenzaken kwamen verder tot uiting in een scala aan bestuurstaken. Ze was voorzitter van de Nederlandse Gezinsraad, bestuurslid Konsumenten Kontakt, bestuurslid Stichting Consument en Huishouden, bestuurslid Stichting Vergelijkend Warenonderzoek, plaatsvervangend lid Commissie Consumentenaangelegenheden van de SER, bestuurslid Stichting Voorlichting Huishoudwetenschappen, voorzitter Begeleidingscommissie van het WVC-project Huishoudelijke - en consumenten voorlichting en voorzitter Consumentenraad van de NUON, rayon Apeldoorn. Internationaal was zij actief als bestuurslid van de Féderation Internationale d'Economie Famiale. In Wageningen was ze voorzitter van de Wageningse Kruisvereniging en lid van de Pachtkamer van het Kantongerecht.

Voor de afgestudeerde en gepromoveerde vrouwen van de Wageningen Universiteit vervulde ze een belangrijke rol als medeoprichtster van het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI). Ter gelegenheid van 80 jaar Wageningen Universiteit werd het boek “Vrouwen, Wageningen en de Wereld” uitgebracht met Clara als voorzitter van de coördinatiecommissie. In 1997 werd onder haar voorzitterschap een bijeenkomst belegd door het VWI met alle verenigingen, die gericht zijn op hoger opgeleide vrouwen met als doel meer samen te werken.

Clara was een netwerkster pur sang. Op een rustige en overtuigende wijze wist ze anderen te mobiliseren en te adviseren. Ook later in haar loopbaan kon ze door haar grote netwerk dingen voor elkaar te krijgen en mensen bij elkaar te brengen, soms zonder daar zelf een actieve rol in te vervullen.

In 1997 werd Clara benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar VVAO-werk en haar vele andere maatschappelijke taken.

*IFUW: International Federation of University Women, tegenwoordig Graduate Women International (GWI) genaamd